Actualment, el número de persones que pateixen alguna malaltia mental creix a tot el món, així com també  la tendència cap a una atenció en salut mental cada vegada més especialitzada. Els professionals de la infermeria psiquiàtrica tenen un rol important en la promoció de la salut dels pacients i en la recuperació del control de les seves vides. L’article analitza el rol d’aquests professionals en relació amb l’empoderament del pacient entès en termes d’emancipació, autoconfiança i de cuidar-se a un mateix.

Empoderament

L’empoderament del pacient és definit per l’OMS com la pedra angular de l’enfocament de la promoció de la salut i ,per tant, s’han de desenvolupar i implementar mètodes que respectin la veu del pacient. L’article descriu l’empoderament com el procés d’augment de l’autoestima, que és indispensable perquè les persones tinguin l’energia necessària per a desenvolupar la seva salut personal. Les persones amb trastorns mentals, que han participat en activitats de promoció de la salut centrada en el pacient, han explicat experiències positives en salut en relació amb l’empoderament. Segons professionals de salut mental, els processos d’empoderament en serveis i atenció en salut mental depenen en les prioritats del finançament i en la difusió i el repartiment de responsabilitats a escala organitzativa.

Emancipació

Emancipació es defineix com aquells persona que és independent, lliure i autònoma en la presa de les seves decisions. La consecució de l’emancipació es fruït d’un procés d’autoreflexió, nous coneixements, motivacions, valors  objectius per a lliurar-se de concepcions perjudicials.

L’emancipació del pacient consisteix en què la persona té llibertat davant del control que exerceixen els doctors, infermers i altres autoritats. Per a una persona amb una malaltia mental, conèixer i comprendre millor la malaltia  i la situació en la que es troba pot contribuir en la seva emancipació i a una millora en l’autogestió del trastorn.

 Autoconfiança

L’article es refereix a l’autoconfiança com la creença de les persones en les seves capacitats per a realitzar l’activitat que es proposi o exercir la seva influencia en diferents esdeveniments. L’autoconfiança determina com una persona es sent, pensa, es motiva i es comporta. Les persones amb una alta autoestima es plantegen tasques més exigents com un repte i no com una amenaça que s’ha d’evitar, i es recuperen més ràpidament dels errors comesos o dels fracassos.
S’ha comprovat que el foment de l’autoconfiança en persones amb algun trastorn mental redueix l’estrès i la vulnerabilitat per a patir una depressió. És molt comú que les persones amb malalties mentals es desesperin i se sentin incapaços de tenir influencia en les seves vides. En aquest sentit, en l’enfocament de promoció de la salut, el rol dels professionals d’infermeria és vital per a millorar l’autoconfiança dels seus pacients.

Autogestió

L’autogestió es defineix com un element per permetre a les persones amb un trastorn mental de llarga durada ser capaç de gestionar-se i ser independent en el context de l’atenció i del tractament que, tradicionalment, ha estat totalment controlat per professionals de la salut.
A través de les seves experiències de vida, una persona és capaç de realitzar canvis en la seva vida i la seva pròpia identitat es reconstrueix analitzant les seves limitacions i obstacles. En l’atenció en salut mental, l’autogestió suposa transferir l’enfocament del tractament cap a un més centrat en la persona que permeti al pacient refer la seva vida per conviure amb la seva malaltia crònica.
Finalment, l’article afirma que aquest enfocament pot servir per dur a terme més discussions i estudis sobre la promoció de la salut i l’empoderament del pacient i de la importància dels conceptes d’emancipació, l’autoconfiança i l’autogestió en la infermeria psiquiàtrica. Una comprensió més àmplia d’aquests conceptes a la infermeria contribuirà a una millor atenció i promoció de la salut als pacients amb malalties mentals cròniques.

 


Font: Jönsson PD,Nunstedt H,Berglund IJ, Ahlström BH, Hedelin B,  Skärsäter I, Jormfeldt H. Problematization of perspectives on health promotion and empowerment in mental health nursing—Within the research network “MeHNuRse” and the Horatio conference, 2012. 2014. Int J Qual Stud Health Well-being. Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3982111/